REGLEMENT ‘YAKULT ROAD TO TOKYO’

 

 1. Algemeen

1.1. Dit reglement (hierna: de “Actievoorwaarden”) is van toepassing op de actie ‘Yakult Road To Tokyo Winactie’ (hierna: de “Actie”).

1.2. De Actie wordt georganiseerd door Yakult NV, gevestigd te 1070 Brussel aan de Lenniksebaan 451 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE 0454.497.755 (hierna: de “Organisator”)

1.3. Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

 

 1. De Actie

2.1. De Actie loopt van 7 juni tot en met 18 juli 2021 middernacht. (de “Actieperiode”).

2.2. Van 7 juni tot en met 18 juli 2021 middernacht maak je kans op:

– 5 koffers Samsonite in de kleuren van Team Belgium

– 20 Supporterskits ‘Team Belgium’ bestaande uit een rugzak, een polo en een drinkbus in de kleuren van Team Belgium

– 5 x 2 toegangstickets voor de Memorial Ivo Vandamme die op 3 september 2021 wordt gehouden

Los van deze kansen krijgt elke deelnemer een kortingsbon ter waarde van € 0,5 die geldig is bij aankoop van een pak Yakult naar keuze. Deze kortingsbon wordt digitaal verstuurd en kan maximum 1 keer per e-mailadres afgedrukt worden.

2.3. De deelnemer kan als volgt deelnemen aan de Actie:

 1. Speel tussen 7 juni tot en met 18 juli 2021 het ‘Yakult Road To Tokyo Winactie spel’ via social media (FaceBook / Instagram) of in een winkelpunt. Het spel bestaat uit het uitvoeren van enkele eenvoudige bewegingen die geregistreerd worden door de smartphone van de deelnemer. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om voor een compatibele smartphone te zorgen die correct werkzaam is. De organisator kan op geen enkel moment en voor geen enkele reden verantwoordelijk gesteld worden voor het correct technisch verloop van de wedstrijd noch voor de technische infrastructuur van de deelnemer.
 2. Na het voltooien van de fysieke opdracht en de correcte registratie ervan door onze spelomgeving, vul je jouw gegevens in en klik op ‘VERZENDEN’. Door op ‘VERZENDEN’ te klikken ga je akkoord met de actievoorwaarden en privacy verklaring
 3. Je krijgt nu via e-mail een link naar een kortingsbon (die mogelijk in je spam terecht komt, de organisator is niet verantwoordelijk voor de werking van de e-mails noch de werking van de e-coupon) én je maakt nu kans op één van de prijzen vermeld in artikel 2.2.
 4. De winnaar wordt na afloop van de actie gekozen uit alle deelnemers door middel van een tombola.

 

 • 3 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
  • 1. Iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in België en minstens 18 jaar is kan deelnemen aan de Actie. De Organisator behoudt zich het recht om de prijs niet uit te reiken wanneer niet aan de voorwaarden voor deelname is voldaan.
  • 2. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
  • 3. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor:
   1. medewerkers van Organisator, en
 1. eenieder die op enige wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie.
 • 4. Deelname aan de Actie is gratis. Eventuele kosten verbonden aan het gebruik van internet en telefonie zijn voor rekening van de deelnemer.
 • 5 Een geldig e-mailadres is noodzakelijk om als winnaar een prijs te ontvangen.

 

4 VOORWAARDEN VAN DE TOMBOLA (wingedeelte van de Actie)

4.1 De organisator van de Tombola – die deel uitmaakt van De Actie – is het ‘Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), vzw (hierna de “Instelling”).

4.2 De Instelling organiseert, conform aan de goedkeuring gegeven in KB n)3876925 van 02/04/2021, een tombola aangeboden door de Organisator. Deze tombola laat het BOIC toe om acties te ondernemen ten voordelen van het Olympisch Comité.

4.3 Er is slechts 1 deelname aan de tombola mogelijk per persoon. Een extra kans wordt gegeven voor elk geldig aankoopbewijs van minimum 1 pak Yakult naar keuze. Deze extra kans wordt gegeven via e-mail – na deelname aan De Actie – door het opladen van een aankoopbewijs van een pak Yakult op een beveiligde website. Elk geldig aankoopbewijs geeft een extra kans op een prijs.

4.4 De trekking van de winnaars gaat door op 29 juli 2021 en staat onder toezicht van Meester Vermeulen, gerechtsdeurwaarder in Brussel.

4.5 De winnaars worden persoonlijk verwittigd via e-mail. De winnaars zullen uitgenodigd worden om hun mogelijkheden rond het in ontvangst nemen van de gewonnen prijs te communiceren.

4.6 In geval van het wegblijven van een antwoord op de persoonlijke verwittiging via e-mail uit artikel 4.5 of in het geval van bewijsbare fraude behoudt Yakult zich het rechts om de prijzen aan andere deelnemers toe te wijzen door loting. Indien een winnaar zijn prijs niet bevestigt binnen de voorgeschreven termijn van 2 weken heeft hij geen enkel recht op schadeloosstelling.

 

 • 5 PRIJZEN
  • 1. De deelnemers aan de Actie maken kans op de volgende prijzen:
 • – 5 koffers Samsonite in de kleuren van Team Belgium
 • – 20 Supporterskits ‘Team Belgium’ bestaande uit een rugzak, een polo en een drinkbus in de kleuren van Team Belgium
 • – 5 x 2 toegangstickets voor de Memorial Ivo Vandamme die op 3 september 2021 wordt gehouden
 • Los van deze kansen krijgt elke deelnemer een kortingsbon ter waarde van € 0,5 die geldig is bij aankoop van een pak Yakult naar keuze. Deze kortingsbon wordt digitaal verstuurd en kan maximum 1 keer per e-mailadres afgedrukt worden.
  • 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
  • 3. Deelnemers kunnen onbeperkt deelnemen aan de Actie, maar er wordt slechts één prijs aan een winnende deelnemer uitgereikt en er wordt slechts 1 e-coupon per e-mailadres afgeleverd.
  • 4. Alleen deelnemers die gedurende de Actieperiode op juiste wijze hebben deelgenomen aan de Actie in overeenstemming met deze Actievoorwaarden en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op de door hen gewonnen prijs.
  • 5. De Organisator is gerechtigd om in plaats van de in dit artikel beschreven prijzen naar eigen inzicht andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.
  • 6. De winnaars van de actie zullen na afloop van de Actieperiode op willekeurige en onpartijdige wijze worden bepaald.

 

6 Persoonsgegevens

 • 1. De deelnemer kan worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens (zoals NAWTE-gegevens) te verstrekken om te kunnen deelnemen aan de Actie. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte persoonsgegevens juist, actueel en volledig zijn.
 • 2 Verzamelde persoonsgegevens worden bewaard tot 30 dagen na afloop van de actie, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijk bewaarplicht of tenzij de deelnemer toestemming geeft voor andere doeleinden.
 • 3. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering van de Actie, tenzij anderszins is aangegeven of de deelnemer toestemming geeft voor andere doeleinden.
 • 4. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anderszins is aangegeven of indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie.

6.5. Deelnemer geeft bij deelname aan de Actie toestemming aan de Organisator om de door hem verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden (zoals social-media uitingen) in het geval de deelnemer winnaar is van een prijs.

6.6. In aanvulling op het bepaalde in dit artikel worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de op de Actie toepasselijke privacyvoorwaarden (te vinden op: yakult.be) en de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

 

7 Aansprakelijkheid

7.1. Deelname aan de Actie is voor eigen risico en rekening van de deelnemer.

7.2. De Organisator, of hun toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiend uit of verband houdende met de Actie.

7.3. In geval van enige aansprakelijkheid aan de zijde van de Organisator, deBottomLine of hun toeleveranciers, zal deze aansprakelijkheid voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, beperkt zijn tot € 100,– (zegge: honderd euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

7.4. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van (leidinggevenden van) de Organisator, of hun toeleveranciers.

 

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Actie (waaronder, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten op gebruikte teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen) berusten bij de Organisator of hun licentiegevers.

8.2. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag op enige wijze worden verveelvoudigd, gepubliceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of deBottomLine.

 

9 Contact en klachten

9.1. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan info@yakult.be maar er wordt niet gecorrespondeerd over de inhoud of werking van de wedstrijd.  

9.2. Over een eventuele uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

10 DIVERSEN

10.1. De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling de Actie of deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, en/of zonder opgaaf van reden de Actie tussentijds stop te zetten of te wijzigen, zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens deelnemers. De Organisator zal de deelnemer via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen en/of stopzettingen.

10.2. De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de Actie [indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of met enige toepasselijke wettelijke bepaling], zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens deelnemers.

10.3. Indien één of meerdere bepalingen deze Actievoorwaarden op enige wijze nietig worden verklaard, vernietigd worden of niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Actievoorwaarden onverminderd van kracht. De Organisator zal de nietige, vernietigde of niet-rechtsgeldige bepaling vervangen door een bepaling waarvan de inhoud, strekking, doelstelling en het bereik zoveel mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigde of niet- rechtsgeldige bepaling.

10.4. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de Organisator.

10.5. Deze Actievoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van de beginselen van internationaal privaatrecht.

10.6. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of die verband houden met de Actie of deze Actievoorwaarden, hoe ook genaamd, worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank te Brussel.

 

 

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd.
Akkoord Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.