ARTIKEL 1

Yakult Belgium NV/SA waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Brussel, The Crescent – Lennikse Baan 451 organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting, “VIP Box -Klarafestival”, die start op 11 februari 2021 en eindigt op 18 februari 2021 om 22:00u. Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied.

ARTIKEL 2

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd.

ARTIKEL 3

Ouders of voogd zijn verantwoordelijk voor de deelname van minderjarigen. De deelname aan deze wedstrijd is mogelijk indien woonachtig in België en Luxemburg. Er kan enkel deelgenomen worden door natuurlijke personen uit België en Luxemburg.

ARTIKEL 4

Yakult Belgium NV/SA behoudt zich het recht voor om de correcte naleving van dit reglement te controleren en om een persoon van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. In geval van inbreuk op één van de deelname voorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd. Yakult Belgium NV/SA behoudt zich het recht voor om foto’s en/of commentaren die schadelijk zijn voor haar imago of in strijd met de openbare orde en de goede zeden te verwijderen van haar sociale mediakanalen, zoals daar zijn: Facebook, YouTube, Twitter en Instagram.

ARTIKEL 5

Via de nieuwsbrief van Yakult Belgium, alle Instagram en Facebookpagina’s van Yakult België, worden mensen opgeroepen om deel te nemen aan de wedstrijd.

Deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan in België gevestigde en actieve natuurlijke personen. Deelname aan de wedstrijd kan alleen individueel op naam van 1 natuurlijk persoon.

De wedstrijd loopt gedurende 7 dagen. Het doel van de wedstrijd is om 1 wedstrijdvraag en 1 schiftingsvraag te beantwoorden. Een geldige deelname aan de wedstrijd vereist dat alle gegevens correct worden ingegeven op de voorbehouden velden van de actiewebsite.

Na afsluiten van de wedstrijd worden alle deelnames nagekeken op velledigheid en juistheid. De deelnemers met een juist antwoord op de wedstrijdvraag én een antwoord op de schiftingsvraag dat het dichtste ligt bij het effectief aantal ontvangen deelnames worden automatisch de winnaars.  Indien er een ex aequo zou plaatsvinden, wordt als winnaar gekozen de eerste inschrijving die een juist antwoord op de vraag én een antwoord op de schiftingsvraag dat het dichtste ligt bij het effectief aantal ontvangen deelnames gekozen gebaseerd op de tijd waarop de gegevens in de databank werden weggeschreven. De beslissing is onherroepelijk en moet niet gemotiveerd worden. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

Bij overmacht of bij uitputting van de geschenken behouden de organisatoren zich het recht om het geschenk te vervangen door een geschenk met gelijke waarde of grotere waarde. Bij overmacht of bij uitputting van de geschenken behouden de organisatoren zich eveneens het recht om de wedstrijd voortijdig stop te zetten. De deelnemer zal hiervan niet vooraf op de hoogte worden gebracht.

ARTIKEL 6

Yakult België en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd, ingekort of geannuleerd wegens overmacht of andere redenen buiten de wil om van Yakult België. Yakult België behoudt zich het recht voor om de actietermijn te wijzigen (korter of langer).

ARTIKEL 7

Yakult België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de aan haar door de deelnemer verstrekte gegevens noch voor gebeurlijke ongevallen of enige vorm van schade die (on)rechtstreeks verband houdt met deelname aan deze wedstrijd. Yakult België is niet verantwoordelijk voor eventuele schade bij gebruik van de verstrekte geschenken, noch voor eventuele opgelopen schade aan de geschenken tijdens de verzending van de producten.

ARTIKEL 8

In deze wedstrijd wordt gespeeld voor 50 VIP-Klarafestival boxen

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en de boxen worden door KlaraFestival per post bezorgd aan de winnaars.  

ARTIKEL 9

Uitgezonderd het geval voorzien in de artikelen 5, 14 en 15, zal er aan de deelnemers, geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 10

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 11

Yakult België en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om geschenken in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s genomen tijdens overhandiging, en dit voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 12

Door het louter deelnemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer dit reglement gelezen te hebben en te aanvaarden zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden naar de maatschappelijke zetel van Yakult België, binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd met vermelding van “Wedstrijd Klara”. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend die buiten de termijn vallen of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 13

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal Yakult België elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Deze beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

ARTIKEL 14

Dit reglement is vrij consulteerbaar. De deelnemers kunnen door een klik op de link “wedstrijdreglement”, het reglement openen. De deelnemers die een bijkomend exemplaar van huidig reglement wensen te ontvangen, kunnen dit bij Yakult België schriftelijk aanvragen via e-mail naar info@yakult.be met vermelding van “Wedstrijd Klarafestivalconcert”. In de aanvraag moet aangegeven worden of men het reglement elektronisch of op papier wil ontvangen. Als de deelnemer het elektronisch wil ontvangen, moet hij een e-mailadres verstrekken. Als hij het op papier wil ontvangen moet hij bij zijn aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe voegen.

ARTIKEL 15

Yakult België hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers. De gegevens van de deelnemers zullen verwerkt worden voor de uitvoering van de actie in een gegevensbank en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door Yakult België. De persoonsgegevens van de deelnemers aan de wedstrijd worden niet verzameld door Facebook noch doorgegeven door Yakult België aan Facebook. Beheerder van de gegevensbank: Yakult België. Yakult België kan deze gegevens doorgeven aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen die geaffilieerd zijn met Yakult België en aan business partners van vennootschappen die geaffilieerd zijn met Yakult België. De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen het gebruik voor direct marketing doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken door een ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-verso-kopie van de identiteitskaart, te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking: Yakult België.

ARTIKEL 16

De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, portkosten, …) zijn ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van Yakult België. De geschenken kunnen niet ingeruild worden tegen hun waarde in geld of andere voordelen in natura.

ARTIKEL 17

Yakult België kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. Yakult België kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Yakult België doet haar uiterste best om zijn Facebookpagina alsmede de door haar aangeboden diensten op deze pagina, waaronder de Facebook post van deze wedstrijd, online en veilig te houden.

ARTIKEL 18

Yakult België kan deze overeenkomst of een recht of verplichting uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan enige derde zonder de toestemming van de deelnemer.

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van dit reglement heeft geen invloed op de overige bepalingen van dit reglement die onverminderd geldig en van kracht blijven.

Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enige betwisting omtrent dit reglement en/of deelname aan deze wedstrijd zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd hiervan kennis te nemen.

 

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd.
Akkoord Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.