TOMBOLA BOIC : reglement

TOMBOLA Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)
Aangeboden door Yakult

Het « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (COIB) », (de Organisator ), vzw, organiseert op basis van de machtiging door KB nr. 3480454 van 11/11/2018, een tombola, aangeboden door Yakult NV met als maatschappelijke zetel Lenniksebaan 451 in 1070 Brussel BTW BE 0454.497.755.
Via deze tombola kan het BOIC acties ondernemen ten bate van het Olympisch Comité.

2. De tombola vindt plaats van 26/03/2020 tot 15/04/2020 om middernacht. De actie blijft beperkt tot het Belgisch grondgebied en tot natuurlijke personen, ouder dan 18 jaar en woonachtig in België. De personeelsleden van YAKULT NV, hun tussenpersonen en hun gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, worden uitgesloten van deelname aan de tombola. Als de winnaar niet voldoet aan die voorwaarden, zal de prijs niet aan hem/haar worden uitgereikt.

3. Er is maximaal één deelname per persoon toegestaan.

4. Dit zijn de te winnen prijzen:

=> Een ‘Olympische ervaring’-reis naar Japan (Tokio) voor twee personen (1 kamer in een hotel van categorie 3*) van 23/07 tot 28/07/2020* (5 overnachtingen). De reis omvat :

– 1 dubbele kamer in een driesterrenhotel, ontbijt inbegrepen.
– 2 retourvluchten in economy met tussenlanding – vlucht Etiahd (vertrek 22/07, aankomst in Tokio op 23/07. Terug op 28/07, aankomst in Brussel op 29/07).
– 2 tickets voor de Olympische Spelen per dag (van 24/07 tot en met 27/07).
– 2 supporterkits

* De reisdata zijn vastgelegd door het BOIC en kunnen door de winnaars niet worden gewijzigd.

=> 3 Samsonite-reiskoffers in de kleuren van Team Belgium

5. Om geldig deel te nemen aan deze tombola, moet de deelnemer naar de site www.yakult.be gaan en het formulier op de homepage invullen. Een geldig e-mailadres is verplicht om de deelname in aanmerking te nemen.

6. De lottrekking van de winnaars zal plaatsvinden op 20 april 2020 en zal onder toezicht staan van meester Vermeulen, gerechtsdeurwaarder in Brussel.

7. De winnaars zullen persoonlijk via e-mail worden verwittigd. De winnaar van de eerste prijs zal zijn/haar deelname aan de reis binnen 10 dagen moeten bevestigen.

8. Bij gebrek aan een antwoord binnen de voorgeschreven termijn of als er fraude wordt vastgesteld, behoudt Yakult zich het recht voor om de prijzen via loting toe te kennen aan andere deelnemers. Als de winnaar van de reis zijn/haar prijs niet in ontvangst wenst te nemen binnen de voorgeschreven termijn of daartoe niet in staat is, zal hij/zij geen recht hebben op een schadevergoeding.

9. De prijzen zijn overdraagbaar maar kunnen niet worden geruild noch omgezet in contanten.

10. Noch de Organisator, noch Yakult kan aansprakelijk worden gehouden voor organisatorische problemen. De Organisator en Yakult behouden zich het recht voor om de tombola geheel of gedeeltelijk te annuleren of aan te passen bij overmacht of onvoorspelbare gebeurtenissen, zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

11. De voornaam van de winnaars en de naam van de gemeente waar ze verblijven, zullen worden gecommuniceerd op de sociale media van Yakult.

12. De deelname aan de tombola vereist de volledige acceptatie van dit reglement.

13. Elke situatie die niet is voorzien in dit reglement, zal worden beslecht door de Organisator tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is. Bij een geschil kunnen de beslissingen van meester Vermeulen niet worden aangevochten.

14 : Dit reglement kan vrij worden geraadpleegd. De deelnemers kunnen het reglement openen door te klikken op de link « Wedstrijdreglement » in het deelnameformulier. De deelnemers die een bijkomend exemplaar van dit reglement wensen, kunnen dat schriftelijk vragen aan Yakult België via een e-mail naar info@yakult.be met als onderwerp « Tombola BOIC ». Het verzoek moet preciseren of men het reglement in elektronische vorm of op papier wil ontvangen. Als de deelnemer het in elektronische vorm wil ontvangen, moet hij/zij een geldig e-mailadres opgeven. Als hij/zij het op papier wil ontvangen, moet hij/zij bij zijn verzoek een voldoende gefrankeerde omslag met zijn/haar adresgegevens voegen.

15. In overeenstemming met de bepalingen van het Europees Reglement van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (« GDPR »), zullen de gegevens van de deelnemers na hun toestemming worden opgenomen in een database, met de bedoeling te worden gebruikt ter promotie van de producten en activiteiten van Yakult, dat de verwerking ervan verzekert. De deelnemers hebben een recht op toegang en rectificatie van de gegevens die hen betreffen. U vindt de algemene voorwaarden van de Organisator met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op https://fr.yakult.be/disclaimer-2/ .

De deelnemers kunnen zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden door een mail te sturen naar info@yakult.be