Wedstrijdreglement verjaardag Yakult.

Het bedrijf Yakult Belgium N.V. organiseert een:

 • Wedstrijd 1 om een fiets te winnen (300€ voucher in te wisselen bij Decathlon).
 • Wedstrijd 2 om een cadeaubon te winnen bij AVA ter waarde van 100€.
 • Wedstrijd 3 om 52 pakketten van Yakult te winnen.

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Yakult Belgium S.A., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in The Crescent, Lennikse Baan 451, 1070, Brussel en is toegankelijk via de Facebook- en Instagram-pagina van Yakult Belgium.

Artikel 2 – Termijn

De wedstrijd vindt plaats tijdens de volgende periodes:

 • Van 8 tot en met 14 juni voor wedstrijd 1, het winnen van een fiets.
 • Van 15 tot en met 21 juni voor wedstrijd 2, het winnen van cadeaubon bij AVA.
 • Van 22 juni tot en met 28 juni voor wedstrijd 3, het winnen van 52 pakketten van Yakult.

Artikel 3 – Spelregels

Dit spel is gereserveerd voor alle volwassenen, op voorwaarde dat deze persoon lid is van de Facebook- of Instagram-pagina van Yakult België en met uitzondering van de personeelsleden van het bedrijf zelf en van alle bedrijven die meewerken aan de uitvoering van de wedstrijd.

Minderjarigen mogen alleen deelnemen aan de wedstrijd als ze de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige aan de wedstrijd deelneemt, gaan we ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan geven, kan hij of zij te allen tijde worden geweigerd om deel te nemen aan de wedstrijd en kan zijn of haar recht op een prijs worden ingetrokken.

Elke deelnemer mag maar één keer spelen en moet zich houden aan volgende instructies:

 • klik op de “Like” tab op de Facebook of Instagram pagina van Yakult België
 • klik op het tabblad “Vind ik leuk” op de wedstrijdpublicatie
 • geef commentaar op de publicatie
 • stuur een foto van de creatie op voor de creatieve wedstrijd

Deelname houdt in dat de voorwaarden van het hierboven beschreven reglement worden aanvaard.

Artikel 4 – Winnaar & prijzen

Er zal 1 winnaar zijn per wedstrijd.

De winnaar ontvangt na een willekeurige trekking de prijs die door middel van een wedstrijd is bepaald. De willekeurige trekking vindt plaats na elke wedstrijd,

 • Wedstrijd 1 op 15 juni
 • Wedstrijd 2 op 22 juni
 • Wedstrijd 3 op 29 juni

in het reclamebureau deBottomLine BVBA. De winnaar wordt via een publicatie op de Facebook- of Instagram-pagina van Yakult België op de hoogte gebracht en wordt uitgenodigd om zijn of haar persoonlijke gegevens door te geven om de prijs per post te ontvangen.

De prijs wordt niet terugbetaald voor het equivalent in contanten.

Artikel 5 – Uitsluiting

Yakult Belgium N.V. kan te allen tijde een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd indien deze persoon niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname zoals vermeld in artikel 3. Een deelnemer kan zich ook uit de wedstrijd terugtrekken in geval van verdenking van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de volgende persoon, die aan de selectiecriteria van Yakult Belgium N.V. voldoet, gekozen.

Artikel 6 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of een wijziging buiten de controle van Yakult Belgium N.V. optreedt en de voortzetting of het evenwicht van de actie verhindert of één van haar essentiële onderdelen wijzigt, wordt Yakult Belgium ontheven van al haar verplichtingen.

Artikel 7 – Wijziging van het vergelijkend onderzoek

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil daartoe aanleiding geven. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd door omstandigheden buiten hun wil moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Yakult Belgium N.V. tijdens deze wedstrijd zal verzamelen, zullen niet aan derden worden meegedeeld. Wij respecteren de wet op de bescherming van de privacy.

Artikel 9 – Mogelijke geschillen

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en van elke beslissing van de organisator. De organisator zal geen rekening houden met eventuele geschillen in verband hiermee. Elke klacht met betrekking tot deze campagne moet binnen 7 werkdagen na afloop van de campagne schriftelijk worden ingediend bij het hoofdkantoor van Yakult Belgium N.V.. In geen geval mogen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld.

Deze regels zijn onderworpen aan het Belgische Recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Artikel 10 – Bijzondere bepalingen

Geen enkele schade veroorzaakt door het gebruik van de persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan aan de organisator worden toegeschreven indien de organisator alle noodzakelijke beschermende maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht. De winnaars geven Yakult Belgium N.V. uitdrukkelijk toestemming om hun identiteit op Facebook en Instagram te communiceren op het einde van de wedstrijd.

Artikel 11 – Indiening van de regels

Deze regeling is beschikbaar:

– op de Facebook-pagina en Instagram Yakult Belgium

– op de website www.yakult.be

– het kan op verzoek per post of per e-mail worden verstuurd.

Anderen..:

Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, beheerd, geassocieerd of gesponsord door Facebook. De deelnemers kunnen in geen geval Facebook of Yakult Belgium N.V. aansprakelijk stellen voor enige schade die voortvloeit uit hun deelname.