WEDSTRIJDREGLEMENT – ‘Wetenschap of magie’

Artikel 1 – Algemeen

1.1: Dit wedstrijdreglement (hierna: “reglement”) regelt de wedstrijd “‘Wetenschap of magie”(hierna: “wedstrijd”), georganiseerd door Yakult Belgium NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Brussel, The Crescent – Lennikse Baan 451 en ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0454.497.755’ (hierna: “organisator”).

1.2: Dit wedstrijdreglement kan steeds geraadpleegd worden via volgende URL: https://nl.yakult.be/wedstrijdreglement-wetenschap-of-magie (hierna “Website”). De deelnemers die een bijkomend exemplaar van huidig reglement wensen te ontvangen, kunnen dit bij Yakult Belgium NV schriftelijk aanvragen via e-mail naar info@yakult.be met vermelding van “Wetenschap of magie”. In dat geval ontvangen ze het wedstrijdreglement via e-mail en moeten ze een geldig e-mailadres opgeven. Als de deelnemer een papieren versie wil ontvangen, moet hij zijn aanvraag per brief richten aan Yakult Belgium nv, The Crescent, Lennikse baan 451 te 1070 Brussel.

1.3: Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit wedstrijdreglement.

1.4: Deze wedstrijd loopt van 05/02/2019 tot 31/03/2019 om middernacht (hierna: “duurtijd”).

Artikel 2 – Deelnemers en Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting en staat open voor elke natuurlijke persoon die gedurende de volledige duurtijd van de wedstrijd hun domicilie hebben in België of het Groothertogdom Luxemburg en die onze website bezoekt tijdens de duurtijd van de wedstrijd (hierna: “de deelnemer”).

2.2 Het deelnemen aan de wedstrijd gebeurt op de website www.yakult.be/wedstrijd. Elke deelnemer moet zijn gegevens in de voorbehouden velden invullen, de vraag beantwoorden en een unieke code invoeren.

De unieke codes zijn te vinden op de stickers van alle 7-packs Yakult producten (Original, Light en Plus). Er is geen aankoopverplichting om deel te nemen aan de wedstrijd. Indien de deelnemer geen unieke code heeft, mag hij één code per mail aanvragen op het adres info@yakult.be. Deelname aan de wedstrijd kan alleen individueel op naam van 1 natuurlijke persoon. Een geldige deelname aan de wedstrijd vereist dat alle gegevens correct werden ingegeven. Na het afsluiten van de wedstrijd worden alle deelnames nagekeken op volledigheid en juistheid.

2.3 Worden uitgesloten van deelname:

 • Minderjarige deelnemers;
 • Werknemers van de organisator;
 • Werknemers en andere personeelsleden van derde ondernemingen die direct of indirect betrokken zijn bij het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren, de administratie en/of promotie van de wedstrijd.
 • Naasten en/of familieleden van bovenvermelde werknemers en personeelsleden.
 • Eenieder die op hetzelfde adres is gedomicilieerd als bovenvermelde werknemers.

2.4 Elke unieke code geeft recht op één deelname. Iedere persoon kan dus meermaals aan de wedstrijd deelnemen.

2.5 Iedere deelnemer kan maximaal één prijs winnen.

2.6 In het geval de deelnemer niet voldoet aan de regels opgenomen in de reglement, zal hij onmiddellijk en automatisch worden gediskwalificeerd, zonder voorafgaande waarschuwing.

Artikel 3 – Verloop van de Wedstrijd

3.1 De deelnemer die onze website bezoekt kan deelnemen aan de wedstrijd door:

 1. De eerste principiële vraag wetenschap of magie te beantwoorden.
 2. De principiële vraag en de schiftingsvraag te beantwoorden.
 3. Zijn contactgegevens (Zie artikel 9.1) in te voeren in de geschikte sectie van onze website.
 4. Zijn deelname te bevestigen door op de daarvoor bestemde knop te klikken.

3.2. De 30 deelnemers waarvan het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst ligt bij het effectief aantal ontvangen deelnemers worden automatisch de winnaar. De beslissing van Yakult Belgium NV over de aanwijzing van de winnaars is definitief en onherroepelijk. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

3.3 Er zullen in totaal 30 winnaars worden aangeduid die recht hebben op de prijs.

3.4 De aanduiding van de winnaars is definitief en bindend en gebeurd in kalenderweek 15 2019. De organisator zal hierover geen correspondentie voeren, noch erover in discussie treden.

3.5. De namen van de winnaars zullen worden gemeld op de wedstrijdpagina van onze website vanaf kalenderweek 15, 2019. De winnaars worden gecontacteerd door de organisator via e-mail ten laatste op 12/04/2019.

3.6 Als de gekozen winnaars de ontvangst van deze email niet bevestigen in de volgende 7 dagen wordt de prijs uitgekeerd aan een deelnemer die aan bovenstaande voorwaarden hebben voldaan en de juiste antwoorden hebben gegeven in de volgorde van hun deelname.


Artikel 4 – Prijzen

Prijzen:

4.1 De prijs die de winnaar(s) kunnen winnen is de volgende:

 • één bonsai boom ter waarde van 30€. In totaal zijn er 30 bonsais te winnen.

4.2 Alle kosten (inclusief BTW en andere belastingen) die voorkomen uit het winnen van de prijs door de deelnemer zijn voor rekening van de deelnemer.

4.3 De prijs heeft een persoonlijk karakter, is ondeelbaar, niet overdraagbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.

4.4 De ontvangen prijs kan in geen geval worden gesubstitueerd of vervangen door alternatieven op aanvraag van de deelnemer.

4.5 De organisator behoudt zich bij overmacht of bij uitputting het recht voor om een aangeboden prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde of grotere waarde.

4.6 De prijs zal binnen 2 maand na het aanduiden van de winnaar(s) worden uitgekeerd aan de winnaar(s) en zal worden verzonden naar het adres dat de winnaar opgeeft via de website  aan de organisator.

4.7 Bij opgave van een incorrect of onvolledig adres, behoudt de organisator zich het recht om de prijs toe te kennen aan de deelnemer geëindigd op de eerstvolgende plaats gerangschikt in de wedstrijd.

4.8 De prijzen zijn niet cumuleerbaar, noch combineerbaar met andere acties en voordelen en geven geen aanleiding tot punten en/of vouchers.


Artikel 5 – Diskwalificatie, Opschorting of Annulering

5.1 Elke inbreuk op dit wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer. De organisator kan een deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit reglement.

5.2 De deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de wedstrijd noch aan enige toekomstige wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de organisator definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

5.3 De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de wedstrijd overeenkomstig huidig wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, internetproviders, informatica-systemen of computerprogramma’s.

5.4 De organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de organisator.

5.5 Waar een wijziging of opschorting van dit reglement zich voordoet, zal de organisator een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.


Artikel 6 – Kosten

Er zijn geen bijzondere kosten verbonden aan de deelname voor de wedstrijd afgezien van het normale gebruik van een internetverbinding. De volledige kosten voor deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kan de deelnemer de kosten voor zijn of haar deelname terugvorderen van de organisator.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De organisator is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge:

 • een onderbreking of slechte werking van het internet of van de computer van een deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, internetproviders, informaticasystemen of computerprogramma’s;
 • het gebruik van de wedstrijdwebsite, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

7.2 De organisatie doet er alles aan om de wedstrijd technisch en administratief zonder problemen te laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, ontslaat de deelnemer de organisatie van alle verantwoordelijkheid en ziet de deelnemer tevens af van elke vorm van schadevergoeding.

7.3 Indien de wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de organisator zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7.4 De organisator biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de prijs voor welk doel dan ook. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de prijs, noch slechte werking en/of uitvoering van de prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de prijs.

7.5 De organisator tracht de prijs steeds binnen een redelijke termijn aan de Winnaar te bezorgen. De organisator kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging waarop zij geen controle heeft.

7.6 Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en het al of niet toewijzen van de prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.


Artikel 8 – Privacy

8.1 Bij de registratie en deelname aan de wedstrijd deelt de deelnemer aan de organisator persoonsgegevens mee.

De organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de algemene verordening gegevensbescherming.

Bij deelname worden de volgende persoonsgegevens opgegeven: aanspreking, naam, voornaam, geboortedatum, e-mail adres, adres, unieke code.

8.2 Bij deelname aan de wedstrijd geven de deelnemers hun toestemming voor het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens, voor het vermelden van hun naam als Winnaar op de website en voor het ontvangen van berichten van de organisator.

8.3 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de organisator.

8.4 De bedoelde persoonsgegevens omvatten het adres en het e-mailadres van de deelnemer en mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden. Deze gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met u in contact te treden met betrekking tot uw deelname, om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

8.5 De organisator kan die gegevens ook gebruiken voor direct marketingdoeleinden. Indien u daarnaast ook afzonderlijke toestemming heeft verleend zult u nieuwsbrieven en andere commerciële communicaties van de organisator ontvangen op het opgegeven e-mailadres. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan info@yakult.be of het adres dat in de nieuwsbrief vermeld staat.

8.6 Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn of haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan de organisator op volgend e-mailadres: info@yakult.be met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien u de gehele of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat de organisator u niet meer kan contacteren, kan uw deelname ongeldig worden verklaard en kunt u alle recht op enige prijs verliezen.

8.7 Voor elke vraag en/of inlichting omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met de organisator op volgend e-mailadres: info@yakult.be


Artikel 9 – Conflicten en klachten

9.1 Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet schriftelijk per aangetekende brief verstuurd worden uiterlijk binnen de 8 werkdagen volgend op het einde van deze wedstrijd naar volgend adres:  Yakult Belgium NV, The Crescent – Lennikse Baan 451, Brussel 1070

9.2 De deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de organisator alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

9.3 Alle beslissingen van de organisator in het kader van de wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.

9.4 Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

9.5 Dit reglement en het verloop van de wedstrijd zelf, zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht.

9.6 De hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de organisator zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan en dus om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig reglement ten aanzien van alle deelnemers.

9.7 Wanneer een van de bepalingen van dit reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.

9.8 De deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de deelnemer van onderhavig reglement.